Продукти

Електрически вериги

Електрически вериги
30 август 2021

В електротехниката се изучават електрическите и магнитните явление и прилагането им за практически цели във връзка с производството , разпределението и използването на електрическата енергия . Тя може да бъде получена за сметка на друг вид енергия: механична, химична,  светлинна, топлинна и др. Устройствата , в които се осъществява това получаване ,се наричат източници или генератори на електрическа енергия. Към тях спадат акумулаторните батерии , соларните панели , ветрогенераторите и др. Електрическата енергия, произведена в източниците се пренася по електропровод  до устройствата, в които тя се използва. Това са т.нар. консуматори (приемници) на електрическа енергия. В тях става преобразуването на електрическата енергия в някакъв друг вид енергия: механична, химична, светлинна и др. Освен електрически проводници в електропровода могат да се включат устройства за защита, контрол и управление.

 

Фиг. 1  Пример за произвеждане на електрическа енергия с използването на водата като средство за задвижване на турбината.

 

Електрическата верига се нарича съвкупност от източници на електрическа енергия , предавателни линии и консуматори, процесите , в която могат да се опишат с помощта на величините е.д.н. , електрическо напрежение и електрически ток.

Най-простата електрическа верига се състой от един източник (например акумулаторна батерия), един консуматор (например електрическа лампа), два съединителни проводника и апарати за управление (прекъсвач), защита(предпазител) и контрол(измервателен уред) - виж фиг.2 от галерията.

При включване на прекъсвача се образува затворена верига , през която протича електричен ток, крушката светва , а стрелката на амперметъра се отклонява и той отчита големината на тока.

В зависимост от начина на изменение във времето е.д.н. , токовете и напреженията могат да бъдат постоянни и променливи. Променливите величини могат да бъдат периодични и непериодични.

Постоянните във времето величини се означават с големи букви E,U,I , а променливите с малки букви е,u,i.

Фиг. 3.1. Графика на постоянен ток

Фиг. 3.2. Графика на периодичен променлив ток

Фиг. 3.3. Графика на непериодичен променлив ток

 

Отделните елементи на електрическата верига могат да бъдат свързани един с друг по различен начин , образувайки различни вериги.

Елементите можем да ги разделим на активни,пасивни и електромеханични.

Активните са тези , при които процесите в тях се характеризират с е.д.н. (или противо е.д.н.) . Пасивните са тези , при които е необходимо да им въздействат активни елементи , които да предизвикат протичане на електрически ток.

Към активните елементи спадат:  диоди, транзистори , електронни лампи,

интегрални схеми и др.

Към групата на пасивните елементи спадат: резистори , кондензатори и др. 

Електромеханичните елементи могат да изпълняват електрически операции като използват движещи се части. Към тях се отнасят различни видове превключватели , релета ,бутони и др.

Фиг. 4 Снимка на различни видове електронни елементи.