• Начало
  • Новини
  • Класификация на електрическите вериги и на техните основни режими
Продукти

Класификация на електрическите вериги и на техните основни режими

Класификация на електрическите вериги и на техните основни режими
31 август 2021

Електрическите вериги могат да бъдат класифицирани по различни признаци.

В зависимост от характера на елементите, които съставят веригата , различаваме линейни и нелинейни електрически вериги.

Линейните електрически вериги притежават само линейни елементи, параметрите, на които са постоянни, независещи от интензивността на електромагнитните процеси в тях.

Нелинейните електрически вериги съдържат един или повече нелинейни елемента, параметрите, на които не са постоянни.

В зависимост от начина на свързване на отделните елементи на електрическата верига различаваме:

  • Едноконтурни, наречени още неразклонени или прости електрически вериги ;
  • Многоконтурни (разклонени или сложни) електрически вериги .

В зависимост от вида на тока електрическите вериги се разделят на:

  • Постояннитокови вериги ;
  • Еднофазни променливотокови вериги ;
  • Многофазни променливо токови вериги .

При своето действие електрическите вериги могат да се намират в различни състояния (режими), определени от изменението на токовете, напреженията , е.д.н. и др. Различаваме два основни режима:

 

  • Установен или стационарен ;
  • Неустановен (нестационарен, преходен или динамичен) .

Установеният режим в електрическите вериги се характеризира с постоянни във времето енергийни прояви.

 

Неустановеният режим възниква при преминаването от един към друг установен режим.

Подобен режим се появява при извършването на различни превключвания в електрическата верига, при повреди в отделни участъци и др.

 

В практиката често се разглеждат и други режими на електрическите вериги и техните елементи. Така например номиналният режим на отделните елементи се характеризира с такива стойности на напрежението, тока, мощността и др. , за които съответния елемент е изчислен да работи продължително време и с най-добри експлоатационни показатели. Тези стойности, наречени номинални се дават в техническия паспорт (или на самия елемент).

Превишаването на номиналните стойности води до съкращаване на живота на елементите и повреди (поради прегряване, пробив в изолацията и др.) . При краткотрайни неголеми претоварвания спрямо номиналния режим, обикновено не довежда пряко до повреди в елементите, но съкращават техния живот.

Когато един елемент не е натоварен (например, когато към генераторите не е включен консуматор и през тях не протича ток, когато към електродвигателите не е включена работна машина и те не са натоварени с механичен съпротивителен момент или когато вторичната намотка на трансформаторите е отворена и през нея не протича ток и т.н.) казваме, че той работи в режим на празен ход.

Фиг. 1 Режим на празен ход (П.Х.) при трансформаторите - виж галерията

 

 

Режим на късо съединение при генераторите и трансформаторите се получава, когато техните изводи се свържат един с друг. Когато късото съединение се получи в процеса на нормална работа на елементите, токовете, които протичат през тях, достигат до значително опасни стойности. Затова бързодействащи изключватели прекъсват веригата, преди да е настъпила повредата.

Фиг. 2 Режим на късо съединение (К.С.) при трансформаторите - виж галерията