Продукти

Резисторен делител

Резисторен делител
8 септември 2021

Резисторният делител е схема , която е изградена от последователно свързани резистори. Потенциометъра , който ще разгледаме в следващата статия също е изграден на базата на резисторния делител. Делителя най-често е съставен от последователно свързани резистори R1 и R2 , като товар към източник на входно напрежение Vin . Изходното напрежение Vout на делителя е между общата точка на двете съпротивления и общия проводник с нулев потенциал между входа и изхода, наречен още“ маса“.

Виж фиг. 1 в галерията под статията. 

 

За да определим изходното напрежение Vout във веригата ще използваме следната формула:


Vout = Vin . R2 / R1 + R2


Да вземем пример , с който да покажем как се изчислява изходното напрежение на един резисторен делител.


Пр. 1: Дадено: Vin = 12V ; R1 = 100Ω ; R2 = 36Ω.
Да се определи: Vout = ?(V); I = ?(A)

 

 

 

Решение:


Просто във формулата дадена за изходното напрежение заместваме със стойностите от примера:


Vout = Vin . R2 / R1 + R2 = 12V.(36Ω/100Ω+36Ω) = 12V.(36Ω/136Ω) = 12V.0,265Ω = 3,18V


Изразяване на електрическият ток през делителя:

 

I = Vin / R1 + R2


I = 12V / 100Ω + 36Ω = 12V / 136Ω = 0,088A