Продукти

Откриване на пламък с Arduino

Откриване на пламък с Arduino
21 февруари 2023

Сензорът(датчикът) за пламък се основава на принципа, че инфрачервеният лъч е силно чувствителен към пламък. Той има инфрачервена приемна тръба, специално проектирана да открива пожар и след това да преобразува яркостта от пламъка в сигнал. След ,което сигналите се въвеждат в централния процесор и там се обработват.

 

Фиг. 1 Сензор за пламък - виж в галерията под статията. 

 

Необходим хардуер:


- Arduino UNO/Nano;
- Breadboard;
- Сензор за пламък;
- Резистор 10К;
- Проводници.

 

Фиг. 2 Схема на свързване - виж в галерията под статията. 

 

 

 

*Забележка – на схемата е показано свързването на сензора към Arduino Uno. Същото е и за Nano просто спазвайте пиновете. 

 

Програмен код:

 

int flame=0; // задаваме аналогов пин А0 за сензора
int Beep=9; // задаваме цифров пин за зумера
int val=0; // променлива,която съхранява стойността измерена от сензора
void setup()
{
pinMode(Beep,OUTPUT); //задаваме зумера като изход
pinMode(flame,INPUT); //задаваме сензора като вход
Serial.begin(9600); //скорост на предаване
}
void loop()
{
val=analogRead(flame); // променливата “val” приема стойността от сензора
Serial.println(val); // извежда аналоговата стойност на серийния монитор
if(val>=600) // когато аналоговата стойност е по-голяма или равна на 600 се включва зумера
{
digitalWrite(Beep,HIGH);
}
else //в противен случай зумера ще бъде изключен
{
digitalWrite(Beep,LOW);
}
delay(500);
}

 

Примера показва как може да откриваме пламък и след това да сигнализираме при
откриването му чрез използването на зумер като изходно устройство.