Продукти

Откриване на наклон с Arduino

Откриване на наклон с Arduino
23 февруари 2023

Когато единият край на сензора е под хоризонтално положение, сензора е включен, напрежението на аналоговия порт е 5V (1023) и ще включваме светодиод. Когато другият край на сензора е под хоризонтално положение, сензора е изключен, напрежението на аналоговия порт е 0V (0) и светодиода ще угасне. В програмата определяме дали сензора е включен или изключен според стойността на напрежението на аналоговия порт.

 

Фиг. 1 Сензор за наклон - виж в галерията под статията. 

 

Необходим хардуер:


- Arduino UNO/Nano;
- Breadboard;
- Сензор за наклон;
- Резистор 10Ком;
- Резистор 220 Ом;
- Светодиод ;
- Проводници.

 

Фиг. 2 Схема на свързване - виж в галерията под статията. 

 

*Забележка – За да използвате Arduino Nano свържете към вашето Nano , така както е свързано към UNO и няма да имате проблем.

 

Програмен код: 

 

void setup()
{
pinMode(8,OUTPUT); // задаваме цифров пин 8 като изход
}
void loop()
{
int i; // дефинираме променлива i
while(1)
{
i=analogRead(5); // прочитаме стойността измерена от сензора
if(i>512) // ако стойността е по-голяма от 512(2.5V)
{
digitalWrite(8,LOW); // включва светодиод
}
else // в противен случай
{
digitalWrite(8,HIGH); // изключва светодиод
}
}

}